โรงพยาบาลขุขันธ์

โทร.

0-4581-4290

อีเมล

khukhanhospital@gmail.com
โรงพยาบาลขุขันธ์
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารงานการเงิน
เอกสารงานธุรการ
เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
 17 ก.ค. 64  แบบฟอร์มใบส่งซ่อม 
 17 ก.ค. 64  แบบฟอร์มใบขอติดตั้งอุปกรณ์ 
 1 เม.ย. 65  แบบฟอร์มรหัสผ่าน(สำหรับ จนท.) 
 1 เม.ย. 65  แบบฟอร์มรหัสผ่าน(สำหรับ นศ.ฝึกงาน) 
 22 เม.ย. 65  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 
โรงพยาบาลขุขันธ์