ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็ปไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์

Welcome to website khukhan hospital

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ Update ข่าวสารใหม่ ๆ ติดตามได้ที่นี่..

.

ข่าวทั่วไป

คลิกที่นี่..

รับสมัครงาน

คลิกที่นี่...

ประกาศสอบราคา

คลิกที่นี่...

  เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ โดยขณะนั้นยังเป็นสถานีอนามัยชั้น ๑ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัยขุขันธ์ ให้บริการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ ได้มีการปรับยกฐานะ และก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด ๑๐ เตียง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๖๓๖ หมู่ ๖ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ และได้มีการปรับยกฐานะเรื่่อยมาตามลำดับเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด ๓๐ เตียง ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ และได้ปรับมาเป็น ๖๐ เตียง ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ จวบจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีก่อนมีการย้ายโรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิมไปอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ สถานที่ของโรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิมก่อนที่จะย้ายนั้นมีสภาพที่แออัด เนื่องจากตั้งอยู่ในที่ราชภัสดุประมาณ ๗ ไร่เศษ สภาพพื้นที่โดยรอบติดกับที่ดินของเอกชน และโรงเรียน ไม่สามารถปรับขยายพื้นที่เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่มีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี เนื่องด้วยโรงพยาบาลขุขันธ์ตั้งอยู่ในอำเภอขนาดใหญ่ต้องดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอขุขันธ์ และอำเภอใกล้เคียงกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งขณะนั้นมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย ๑๑๐,๐๐๐ ครั้ง/ปี ผู้ป่วยใน ๘,๐๐๐ ราย/ปี (อัตราการครองเตียง ๑๓๐ % ) ซึ่งนอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังพบมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ไม่มีสถานที่จอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอไม่มีสถานที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำของชุมชน ทำให้ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน และชุมชน ทำได้ไมดีพอ

          ด้วยเหตุผล และความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลขุขันธ์ได้จัดทำโครงการขอปรับขยาย และยกฐานะจากโรงพยาบาลอำเภอขนาด ๖๐ เตียง เป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด ๑๒๐ เตียง และขอดำเนินการย้ายไปจัดสร้างยังสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งโรงพยาบาลแห่งเดิม ๕ กิโลเมตร บนที่ราชพัสดุจำนวนเนื้อที่ ๙๐ ไร่ ณ บ้านนิคม ซอย ๔ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลขุขันธ์แห่งใหม่ในปัจจุบัน ส่วนโรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิม ได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลห้วยเหนือแทน ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการก่อสร้าง และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๒ ปีเศษ ใช้งบประมาณระยะแรกทั้งสิ้น ๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วยหน้า จำนวน ๖๕ ล้านบาท งบประมาณจากกรมอนามัย ๕ ล้านบาท เงินบำรุงโรงพยาบาลขุขันธ์จำนวน ๒๐ ล้านบาท

          นอกจากนั้นยังได้รับการอนุเคราะห์เงินบริจากจากองค์การบริหารส่วนตำบล, พ่อค้า และประชาชนในอำเภอขุขันธ์ อีกจำนวนเงิน ๔ ล้านบาทเศษ โดยเงินบริจากดังกล่าวได้นำมาใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน ก่อสร้างศาลาพักญาติ และห้องพิเศษ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงพยาบาลด้วยการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นสวยงาม จนทำให้การดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลขุขันธ์แห่งใหม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้มีการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ความสะดวก และความรวดเร็วในการจัดการงานต่างๆ ของคุณ ที่นี่..

เบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต.

เบิกเวชภัณฑ์ กดที่นี่..

ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ

ระบบข้อมูลพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ

ภูมิศาสตร์ทรัพยากร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
"โรงพยาบาลชุมชนเป็นเลิศด้านบริการ มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข"

ยินดีต้อนรับเข้าสู้ระบบบริการของเรา ผ่านหน้าเว็บโรงพยาบาลขุขันธ์

กิจกรรม

กิจกรรมสันทนาการ และความประทับใจมิรู้ลืมมากมายติดตามได้ที่นี่...

ติดต่อกับเรา

โรงพยาบาลขุขันธ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

สายตรงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน : 0-4581-4289

Email : kk_hosp@khukhan.go.th